Historie školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště se nachází nedaleko od centra města. Od svého založení roku 1968 až po současnost prošla škola mnohými reorganizacemi. Původní Učňovská škola Beroun-Hlinky vznikla v roce 1968 a v této podobě existovala do roku 1980. Od 1. 7. 1980 byla přetransformována na Střední odborné učiliště dopravní ČSAD – KNV Praha. K 1. 12. 1990 učiliště získalo právní subjektivitu, zřizovatelem bylo MV ČSFR.

K další změně došlo v roce 1992, kdy novela kompetenčního zákona převedla kompetence v oblasti profesní přípravy žáků na povolání na MH ČR. Dne 1.9.1994 byla zřízena Integrovaná střední škola. Ke dni 1. 7. 1996 se uskutečnilo na základě rozhodnutí MH ČR č. 18 ze dne 11. 3. 1996 sloučení příspěvkové organizace Střediska praktického vyučování Hýskov s ISŠ Beroun-Hlinky. Název příspěvkové organizace po sloučení obou organizací zůstal Integrovaná střední škola. Od 1. 11. 1996 byla provedena změna zřizovatele z MH ČR na MŠMT ČR. Naše škola byla zařazena do projektu optimalizace škol, a proto se dne 1. 1. 1998 realizovalo sloučení naší školy s Integrovanou střední školou, ul. Mládeže 1102 Beroun. S tím souvisí i přejmenování školy na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun-Hlinky.

Od 1. 7. 2001 se stal naším zřizovatelem Středočeský kraj. Dne 13. 11. 2002 bylo vedení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Beroun-Hlinky, Středního odborného učiliště obchodního Beroun a Integrované střední školy technické Beroun seznámeno s návrhem Krajského úřadu Středočeského kraje o optimalizaci středních škol na Berounsku.

Na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 18-13/2003/ZK ze dne 14. 5. 2003 došlo dne 1. 9. 2003 ke sloučení příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun-Hlinky, ul. Okružní 1404, se Středním odborným učilištěm obchodním, ul. Mládeže 1102, Beroun 2 a s Integrovanou střední školou technickou Beroun, ul. Svatojánská 217. Nástupnickou organizací těchto škol se stala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun-Hlinky, ul. Okružní 1404.

Po této optimalizaci nastaly zásadní změny. Celková kapacita školy vzrostla z původních 660 a 1480 žáků, počet zaměstnanců se zvýšil z 66 na 125. Změnily se součásti školy, kdy kromě DM (s kapacitou 70 lůžek), školní jídelny a odloučených pracovišť (Preva Hýskov, Králodvorské železárny a. s. Králův Dvůr) jsme získali další odloučené pracoviště – Svatojánská 217, Beroun- Závodí.

Bývalá Integrovaná střední škola technická, ul. Svatojánská 217, byla zřízena v rámci experimentu 1. 9. 1994. Celý areál je veden pod jedním č.p. 217. Součástí školy je historická budova školy postavená v roce 1906, budova domova mládeže z roku 1990, školní jídelna, dílny pro výuku učebního oboru truhlář, cukrářská dílna včetně prodejny a přetlaková hala.

Ve školním roce 2008/2009 bylo dostavěno v areálu školy SOŠ a SOU Beroun-Hlinky Středisko odborné výchovy. Tímto se nám snížil počet odloučených pracovišť o pracoviště PROBO TRANS, a.s. Králův Dvůr, kde probíhal odborný výcvik oboru automechanik na základě nájemní smlouvy. Dále byl na základě návrhu školy proveden výmaz ze školského rejstříku pracoviště v Hýskově, Na Břasích 416 – č.j. 8 615/2010-21, s účinností od 1.9.2010.

Zastupitelstvo Středočeského kraje Usnesením č. 51-13/2010/ZK ze dne 1. 12. 2010 rozhodlo o sloučení SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, Okružní 1404 a Odborného učiliště, Liteň 402, s účinností od 1. 9. 2011. Nástupnickou organizací je SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, na kterou k tomuto datu přecházejí v plném rozsahu práva a závazky příspěvkových organizací, včetně práv a závazků vyplývajících z pracovně právních vztahů slučované příspěvkové organizace – Odborné učiliště, Liteň 402, se sídlem Pode Zděmi, 267 27 Liteň.

Komentáře nejsou povoleny.